من ترجمه مقالات ISI از فارسی به انگلیسی را در رشته های مختلف علوم انسانی انجام می دهم.

رشته های تخصصی که ترجمه می کنم عبارتند از:

 • مدیریت
 • فلسفه 
 • الهیات
 • ادبیات
 • روان شناسی
 • باستان شناسی
 • معماری
 • هنر
 • تاریخ
 • علوم سیاسی
 • علوم تربیتی، …

تعرفه ترجمه فارسی به انگلیسی صفحه استاندارد (250 کلمه) 40/000 تومان می باشد.

برای رشته ‌های فلسفه، الهیات و ادبیات 20 درصد افزایش تعرفه در نظر گرفته می شود.
سفارش های فوری نیز شامل 50 درصد افزایش تعرفه می شوند.