من ویرایش مقالات انگلیسی  (ISI) را در رشته های مختلف علوم انسانی (و نیز مهندسی و پزشکی) انجام می دهم.

رشته های تخصصی علوم انسانی که ویرایش انجام می شود عبارتند از:

 • مدیریت
 • فلسفه 
 • الهیات
 • ادبیات
 • روان شناسی
 • باستان شناسی
 • معماری
 • هنر
 • تاریخ
 • علوم سیاسی
 • علوم تربیتی، …

تعرفه ویرایش صفحه استاندارد (250 کلمه) 25/000 تومان می باشد.